สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขอแสดงความยินดีกับ อสม.ดีเด่นระดับภาค ปี 2554

ขอแสดงความยินดีกับ อสม.ดีเด่นระดับภาค ปี 2554

ขอแสดงความยินดีกับ อสม.ดีเด่นระดับภาค ปี 2554

                                                                  จากการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับภาค                      

                                                                  ดำเนินการโดยศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน

  ภาคกลาง   จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2554 

   นายถนอม   เขียวอ้อม  อสม.ตำบลพุแค

   อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ได้รับคัดเลือก

   เป็น อสม.ดีเด่นระดับภาค สาขาการเฝ้าระวังป้องกัน

   และควบคุมโรคติดต่อ  ซึ่งจะเป็นตัวแทนภาคกลาง

   ประกวดระดับประเทศ ต่อไป

     

อสม.ดีเด่นระดับภาค สาขา การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

   นายถนอม   เขียวอ้อม  บ้านเลขที่  71   หมู่  4   ตำบลพุแค  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

   จังหวัดสระบุรี

ผลงานเด่น

          1. พัฒนานวัตกรรมถุงร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก ประกอบด้วย  ปลาหางนกยูง  มะกรูด  ปูนแดง  ตะไคร้หอม ทรายทีมีฟอส เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรค  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

           2.จัดกิจกรรมประกวดบ้านน่าอยู่  เพื่อส่งเสริมการดูแลบ้านและสิ่งแวดล้อม  กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ

           3. ค้นหาบ้านต้นแบบเพื่อเป็นบ้านตัวอย่างด้านสุขาภิบาลในชุมชน  พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่บ้านที่ชนะการประกวดทั้งระดับหมู่บ้านและระดับตำบล

           4. พัฒนานวัตกรรม  ธงปลอดลูกน้ำยุงลาย  มอบให้แก่บ้านที่ไม่มีลูกน้ำยุงลาย

สรุปผลการดำเนินงาน

      1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกทุกหลังคาเรือน

      2. ประชาชนมีความพึงพอในความรู้และอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  ร้อยละ  ๙๑  จากการสอบถาม

      3. ค่า  CI  เฉลี่ยลดลง  ไม่เกิน  ๕

      4. ค่า  HI  เฉลี่ยลดลง  ไม่เกิน  ๑๐

      5. โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลพุแคลดลงจนถึงไม่มีรายงานผู้ป่วยตั้งแต่ใช้นวัตกรรม จนถึงปัจจุบัน

      6. ลดอัตราการใช้สารเคมีในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  จากเดิมใช้ทรายทีมีฟอส ปีละ  22  ถัง 

และลดอัตราการใช้น้ำยาพ่นหมอกควัน  ลดอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยที่ผ่านมาใช้งบประมาณในการควบคุมป้องกันโรค

ไข้เลือดออก ปีละ  150,000  บาท

     ปี  2553  ใช้งบประมาณในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกเพียง  20,000  บาท

 

 

 

 

               

view